Công bố thông tin, thông tin khác
2020
2019
2018
2017

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quang Thọ

Ngày 20/02/2020 vào lúc 17:00:00

 HDBank thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 07/02/2020 vào lúc 13:05:00

HDBank công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Ngày 30/01/2020 vào lúc 18:00:00

HDBank công bố chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính Quý 4/2019 so với cùng kỳ năm 2018 

Ngày 30/01/2020 vào lúc 17:10:00

HDBank công bố công văn xác nhận kết quả của UBCKNN về việc HDBank mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

Ngày 16/01/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:40:00

HDBank báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:35:00

HDBank công bố thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 09/01/2020 vào lúc 17:55:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:00:00

HDBank công bố thông tin được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC lập trong năm tài chính 2020

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Đăklăk

Ngày 07/01/2020 vào lúc 14:00:00