Đại hội đồng cổ đông
2019
2018
2017
2016

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ngày 08/10/2019 vào lúc 16:05:00

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Công bố thông tin tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Biên bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2019

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2019 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2019 Công bố thông tin tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2019