Đại hội đồng cổ đông
2020
2019
2018
2017

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019)

  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019)

Ngày 13/06/2020 vào lúc 20:35:00

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019)

Ngày 13/06/2020 vào lúc 20:30:00

Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

  Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

Ngày 05/06/2020 vào lúc 17:30:00

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2020

  Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Báo cáo của Ban kiểm soát

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

  Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập niên độ tài chính năm 2019 của Công ty Ernst & Young Việt Nam

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

  Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

  Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức tằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

  Tờ trình thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT& BKS, Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Tờ trình thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HDBank

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Tờ trình về miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phụng - thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Tờ trình điều chỉnh số lượng tối thiểu thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

 

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Phiếu biểu quyết

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết điện tử của HDBank

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:15:00

Tờ trình xin ý kiến Quý cổ đông về Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định thông qua

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:15:00

Phiếu lấy ý kiến

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:15:00

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:15:00

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. HCM

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:15:00

  Quyết định tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

Ngày 17/04/2020 vào lúc 16:05:00

  HDBank công bố biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 31/03/2020 vào lúc 15:15:00

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

  Thông báo xin ý kiến cổ đông về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Thông báo lấy ý kiến cổ đông về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Phiếu lấy ý kiến

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Mẫu Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Mẫu sơ yếu lý lịch

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Mẫu bảng kê khai người có liên quan

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Dự thảo Nghị quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020