Đại hội đồng cổ đông
2020
2019
2018
2017

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

 Thông báo xin ý kiến cổ đông về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Thông báo lấy ý kiến cổ đông về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Phiếu lấy ý kiến

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Mẫu Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Mẫu sơ yếu lý lịch

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Mẫu bảng kê khai người có liên quan

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Dự thảo Nghị quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 06/03/2020 vào lúc 18:00:00

Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020