VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

Lựa chọn Ưu đãi LSCV kỳ đầu Cố định kỳ đầu Thời hạn vay tối thiểu
(theo KUNN)
Lựa chọn 1 8%/năm 3 tháng 6 tháng
Lựa chọn 2 9%/năm 6 tháng 12 tháng
Lựa chọn 3 10,5%/năm 9 tháng 24 tháng
Lựa chọn 4 12%/năm 12 tháng 36 tháng
- Số tiền vay tối đa:
Lên đến 90% nhu cầu vốn.
- Thời hạn vay:
Lên đến 120 tháng.
- Tài sản đảm bảo:
Bất động sản/ phương tiện vận chuyển,...
- Điều khoản, điều kiện và thể lệ theo quy định của HDBank từng thời kỳ.