VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

Vay ngắn hạn (vay ≤ 12 tháng):

Lựa chọn Ưu đãi LSCV kỳ đầu Cố định kỳ đầu Thời hạn vay tối thiểu
Lựa chọn 1 8,5%/năm 3 tháng 6 tháng
Lựa chọn 2 9%/năm 6 tháng 12 tháng
Lựa chọn 3 10,5%/năm 12 tháng

Vay trung, dài hạn (vay trên 12 tháng):

Lựa chọn Ưu đãi LSCV kỳ đầu Cố định kỳ đầu
Lựa chọn 1 9%/năm 3 tháng
Lựa chọn 2 10%/năm 6 tháng
Lựa chọn 3 11%/năm 12tháng
- Số tiền vay tối đa:
Lên đến 90% nhu cầu vốn.
- Thời hạn vay:
Lên đến 120 tháng.
- Tài sản đảm bảo:
Bất động sản.
- Điều khoản, điều kiện và thể lệ theo quy định của HDBank từng thời kỳ.