Cơ cấu cổ đông[ - ]


STT
Cổ đông
Số lượng cổ đông
Số cổ phần
Tỷ trọng (%)
I.
Cổ đông bên trong
104
135.454.590
13,81%
1.
HĐQT, BKS, BTGĐ, GĐTC, KTT
8
133.834.761
13,64%
2.
CBCNV
95
1.619.621
0,17%
3.
Cổ phiếu quỹ
1
208
0,00%
II.
Cổ đông bên ngoài
2.200
845.545.389
86,19%
1.
Cổ đông trong nước
2.120
630.804.549
64,30%
-
Cá nhân
2.078
221.596.083
22,59%
-
Tổ chức
42
409.208.466
41,71%
2.
Cổ đông nước ngoài
80
214.740.840
21,89%
-
Cá nhân
4
475.885
0,05%
-
Tổ chức
76
214.264.955
21,84%
 
TỔNG CỘNG
2.304
980.999.979
100,00%

Danh sách cổ đông lớn[ + ]


Lịch sử tăng vốn[ + ]