Đại hội đồng cổ đông HDBank năm tài chính 2017 [ - ]

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản 23/10/2018 15:12

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 28/09/2018 14:55

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 31/08/2018 15:20

Công bố thông tin tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018

Công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 30/08/2018 14:25

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 21/04/2018 18:00

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 21/04/2018 18:00

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 10/04/2018 16:00

Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 10/04/2018 16:00

Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả thẩm định quyết toán tài chính năm 2017 và Báo cáo kết quả Kiểm toán độc lập niên độ tài chính năm 2017 10/04/2018 16:00

Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng 10/04/2018 16:00

Tờ trình về thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT & BKS, Quỹ HĐQT và Kế hoạch CTXH từ thiện và cộng đồng năm 2018 10/04/2018 16:00

Tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT 10/04/2018 16:00

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và cấp đổi mới Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank 10/04/2018 16:00

Tờ trình và dự thảo các văn kiện cho việc sáp nhập PGBank vào HDBank 10/04/2018 16:00

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2018 (năm tài chính 2017)

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2018 (năm tài chính 2017)  10/04/2018 16:00

Giấy ủy quyền 10/04/2018 16:00

Giấy xác nhận 10/04/2018 16:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 19/03/2018 16:30

Công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 19/03/2018 16:30


Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2016 [ + ]


Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2015 [ + ]


Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2010 [ + ]


Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2009 [ + ]


Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2008 [ + ]