Năm 2017

- Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Năm 2016

- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu

- Thông báo trả sổ cổ đông

- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Hỗ trợ trực tuyến