Đại hội đồng cổ đông 2016
Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2016
- “Thông báo xin ý kiến Cổ đông về tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 22-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua việc tăng vốn Điều lệ HDBank
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 23-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv bổ sung ngành nghề kinh doanh của HDBank
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 24-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 25-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu HDBan
-  Nghị quyết ĐHĐCĐ 26-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của HDBank
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 27-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định các nội dung, vấn đề, các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ, đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu HDBank
-  Nghị quyết ĐHĐCĐ 28-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 29-2017-NQ-ĐCĐCĐ vv thông qua việc giao HĐQT xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 30-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của HDBank
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 31-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua Phương án tăng vốn điều lệ HDBank thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên HDBank (ESOP)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 32-2017-NQ-ĐHĐCĐ vv bổ sung ngành nghề kinh doanh của HDBank
Thông báo trả sổ cổ đông
Thông báo gửi cổ đông về việc xin ý kiến Quý cổ đông về các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định thông qua
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
Thông báo xin ý kiến Quý cổ đông về các Tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua
Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2016 
Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2016
Thông báo vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2016
- TB V/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên HDBank 2016
- Thông báo V/v Xin ý kiến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2016 và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022  
Đại hội đồng cổ đông 2015
Đại hội đồng cổ đông 2014
Đại hội đồng cổ đông 2013
Đại hội đồng cổ đông 2012
Đại hội đồng cổ đông 2011
Đại hội đồng cổ đông 2010
Đại hội đồng cổ đông 2009
Đại hội đồng cổ đông 2008
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến